Hiếm có tỉnh nào được hưởng nhiều lợi thế như Khánh Hòa