Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 cả nước