TIẾN ĐỘ CAM RANH CITY GATE THÁNG 2 NĂM 2019 | HÌNH THỰC TẾ