Báo Cáo Tiến Độ Para Grus Tháng 2 Năm 2020 - Hình Thực Tế Dự Án